top of page

Recent Posts

Archive

331747519_162618962867210_5179391487490815864_n (1).jpg

Tags

Volunteer Stories


¡Hola Amigas! We love it when our previous volunteers come back to visit and even more so now that they are working and running community projects! Ruth and Andrea are Venezuelan and when we first met Ruth she couldn’t speak English. We are so proud of her and loved our chance to catch up today. They arrived in Wales just before the pandemic as Asylum Seekers. Ruth says:

‘Coming to the Farm was like having an extra family. I always felt really safe and welcomed here. I didn’t speak any English at the time. The Farm really was the best thing for my family. I worked in the kitchen with and learnt so much about how to chop things and food hygiene. I started to spend more time up the gardens and learnt a lot about growing food and gardening. I now grow tomatoes, potatoes and strawberries at home. I only have a small flat but I have a little area I grow things in and share with my neighbours. It was so good to have the Farm to come to during COVID. The Farm has really helped me’.

Ruth’s daughter Andrea says: ‘I absolutely love connecting with the animals each time I come down. The farm is like a break from your every day life and it’s just so healthy to give back to the community and the earth, it’s a rich experience, it’s good for the soul.’

Ruth now works at Swansea Asylum Seekers Support (SASS) and shares her lived experience and knowledge with other asylum seekers on a daily basis. She encourages people to grow their own food at home, showing them just how easy it can be and works on a range of play projects. Ruth will also be back at the Farm this summer with a group of young volunteers. This makes our hearts very happy.

We love hearing from previous volunteers so please get in touch if the farm has been part of your life over the years info@swanseacommunityfarm.org.uk


--------------------------------

Rydyn ni wrth ein bodd pan fydd ein gwirfoddolwyr blaenorol yn dod yn ôl i ymweld â hyd yn oed yn fwy felly nawr eu bod nhw'n gweithio ac yn rhedeg prosiectau cymunedol! Mae Ruth ac Andrea yn dod o de America a phan wnaethon ni gwrdd â Ruth yn 2019, doedd hi ddim yn gallu siarad gair o Saesneg. Rydym mor falch ohoni ac wedi caru ein cyfle i ddal i fyny heddiw. Fe gyrhaeddon nhw Gymru ychydig cyn y pandemig fel Ceiswyr Lloches.

Dywed Ruth: ‘Roedd dod i’r Fferm fel cael teulu ychwanegol. Roeddwn bob amser yn teimlo'n ddiogel iawn ac yn cael croeso cynnes yma. Doeddwn i ddim yn siarad unrhyw Saesneg ar y pryd. Y Fferm oedd y peth gorau i fy nheulu. Gweithiais yn y gegin a dysgais gymaint am sut i dorri pethau a hylendid bwyd. Dechreuais dreulio mwy o amser i fyny'r gerddi a dysgu llawer am dyfu bwyd a garddio. Rydw i nawr yn tyfu tomatos, tatws a mefus gartref. Dim ond fflat bach sydd gen i, ond mae gen i ychydig o le rwy'n tyfu pethau ynddo ac yn ei rannu gyda fy nghymdogion. Roedd mor dda cael y Fferm i ddod iddi yn ystod COVID. Mae’r Fferm wedi fy helpu’n fawr’.

Dywed Andrea, merch Ruth: "Rwy'n wirioneddol wrth fy modd yn cysylltu â'r anifeiliaid bob tro rwy'n dod i lawr. Mae'r fferm fel seibiant o'ch bywyd bob dydd ac mae mor iach rhoi yn ôl i'r gymuned a'r ddaear, mae'n brofiad cyfoethog, mae'n dda i'r enaid.'

Mae Ruth bellach yn gweithio i Gymorth Ceiswyr Lloches Abertawe ac yn rhannu ei phrofiad a'i gwybodaeth gyda cheiswyr lloches eraill. Mae'n annog pobl i dyfu eu bwyd eu hunain gartref, gan ddangos iddynt ba mor hawdd y gall fod ac mae'n gweithio ar amrywiaeth o brosiectau chwarae. Bydd Ruth hefyd yn ôl ar y Fferm yr haf hwn gyda grŵp o wirfoddolwyr ifanc. Mae hyn yn gwneud ein calonnau'n hapus iawn.

Rydym wrth ein bodd yn clywed gan wirfoddolwyr blaenorol felly cysylltwch â ni os yw’r fferm wedi bod yn rhan o’ch bywyd dros y blynyddoedd


See Insights and Ads Boost post

All reactions: 77

Comentarios


bottom of page